Fizikadan e-dərs üçün öyrədici videoçarxlar

Hörmətli müəllim həmkarlarım ,məlum olduğu kimi ,mövzunun öyrənilməsi zamanı təhsil alana 5 hiss üzvü  vasitəsilə  nə qədər çox informasiya  qəbul etmə  imkanı  yaradılarsa nəticə də  bir o qədər  effektli  ola bilər. Bu baxımdan fiziki  hadisələrin nümayişini  rellaşdırmaq məqsədilə topladığım mövzu animasiyalarını təqdim edirəm.
Hərəkət
Maddi nöqtə anlayışı-animasiya
Trayektoriya anlayışı-animasiya
Hesablama sistemi-animasiya
Mexaniki hərəkətin nisbiliyi-animasiya
Trayektoriya , yol  və yerdəyişmə-animasiya
Yerdəyişmənin hesablanması-animasiya
Havada və vakuumda cismin sərbəstdüşməsi-animasiya
Trayektoriyanın nisbilyi-animasiya
Bərabərsürətli hərəkət anlayışı-animasiya
Düzxətli bərabərsürətli hərəkət-animasiya 
Cismin bərabərtəcilli hərəkəti-animasiya
Orta sürət anlayışı-animasiya
Sürət anlayışı-animasiya
Əyrixətli hərəkətdə yol və yerdəyişmə-animasiya

Qüvvə

Sadə mexanizmlər

Təzyiq


Elektrostatika


Мaqnit  sahəsi

Elektromaqnit induksiya hadisəsi

Maddələrin quruluşu

Мexaniki rəqslər  və dalğalar

Оptika

Аtom fizikası