>

TERMODİNAMİKA ANİMASİYALARI

            Хаотическое движение миниатюрной частицы, подвешенной в жидкости или газе (Броуновское движение).                                      Распределение Больцмана. Движение молекул газа в гравитационном поле.                        Сжатие и расширение адиабатически изолированного газа сопровождается его нагреванием и охлаждением. Скорость движения молекул при адиабатическом сжатии газа увеличивается, а при расширении - уменьшается.

        Broun hərəkəti                                          Bolsman paylanması                   Adiobatik izolə olunmuş
maye və qazda asılı zərrəciyin                       Qravitasiya sahəsində qaz               qazın sıxılma vəgenişlənməsi
        xaotik hərəkəti.                                        molekullarının hərəkəti.                    qızma və soyuma ilə
                                                                                                                                 müşayət olunur         Тепловые колебания осциллятора. Демонстрация теоремы о равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы.                                  Распределение Максвелла. Доска Гальтона.                           Разделение изотопов методом изотермической эффузии.              

   Osillyatorun temperatur                        Maksvel paylanması                  İzotermik effuziya iə izotopların
         dəyişməsi kT/2                                   Halton lövhəsi                      ayrılması.Yüngül izotoplar qabın
                                                                                                                  sağ hissəsinə daha tez keçir


                                                          Формирование молний как электрического разряда между отрицательно заряженными тучами и положительно заряженной поверхностью Земли.
      Mənfi yüklənmiş buludlarla müsbət yüklənmiş Yer arasında ildırımın elektrik  yüklənməsi kimi formalaşır                            
          
Отправить комментарий