>

ELEKTRİK ANİMASİYALARI

             Распространение линейно поляризованной электромагнитной волны.                                                             Магнитные явления в ферромагнетиках: магнитострикция, гистерезис, вращение доменов и движение Блоховской стенки.

Xətti polyarlaşmış qaçan elektromaqnit                                      Ferromaqnitlərin maqnitləşmə
dalğalarının yayılması E və B vektorları                                                xüsusiyyətləri
qaşılıqlı perpendkulyardır.


               Дифференциальное сечения рассеяния. Формула Резерфорда                                                           Движение заряженных частиц в скрещенном электрическом и магнитном поле

         Rezerford təcrübəsi                                                 Kəsişən  elektrik və maqnit sahələrində
alfa zərrəciklərin metal lövhənin                                                yüklü zərrəciklərin hərəkəti
      atomlarından səpilməsi

Электромагнитный метод разделения изотопов.                                                                      Каналирование электронов и позитронов в кристаллах.

Elektromaqnit üsulla izotopların                                                Eiektron və pozitronların kristallarda
       ayrıd olunması                                                                                kanallaşdırılması


        Движение электронов в электронно-лучевой трубке осциллографа.                                                                          Эксперимент Роберта Милликена, в котором был измерен заряд электрона.                                           

Elektron-şüa borusunda                                                                 Robert Milliggen təcrübəsi
elektronların hərəkəti.
Отправить комментарий