QURANIN FİZİKA MÖCÜZƏLƏRİ

                              بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي
                         "Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə"

         Müqəddəs Quranın elmi möcüzələri saymaqla bitməz...Şübhəsiz ki ,onların aşkarlanması üçün dərin fiziki biliklərə ehtiyac vardır.Kainatın yaradılışında riyaziyyat və fizikanın ahəngli şəkildə uyğunlaşmasından möhtəşəm şahəsər formalaşmışdır.
         Geniş düşüncələrə dalsaq görəririk ki ,fizika materiya elmi deyil ,fizika Allahın kainat nizamı sistemidir.Müxtəlif kitabların incələnməsindən sonra təməl fizika qanunlarını dilə gətirən 4 ayəni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.
                Günümüzdə  hər hansı fizika elm adamından soruşsaq : 
 -Kainat üçün ən mühüm müasir fiziki problemlər  hansılardır ?
Yəqin ki ,bu cavabı verər:                                                                   
1.Antizərrəcik  həqiqəti 
2.Gravitasiya qüvvəsi və mərkəzdənqaçma hərəkəti 
3.Black holes-Qara dəliklər hadisəsi
4.Zaman anlayışı və Tachyon zərəciyi (işıqdan sürətli)            
           Beləliklə ,Quranın fizika möcüzələrindən bu 4 mühüm fiziki hadisələri aşkar edən 4 ayənin yorumunu verməyə cəhd edək.
1.Antizərrəcik  həqiqəti  üçün                                                   Surə.36 -Ayə.36
2.Gravitasiya qüvvəsi və mərkəzdənqaçma hərəkət üçün     Surə.81-Ayə.15-16
3.Black holes-Qara dəliklər hadisəsi üçün                               Surə.56-Ayə.75
4.Zaman anlayışı və Tachyon zərəciyi (işıqdan sürətli)          Surə.32-Ayə.5 və Surə.70 -Ayə.4


1.Anti zərrəcik həqiqəti  və  Quran
           Müasir fizikanın təməl gerçəkliklərindən biri antizərrəciklərin mövcud olmasıdır.Bu qaydaya görə bütün varlıqlar əks cütlər şəkilində yaradılmışdır  və bu bütün fizika hadisələrinin təməlində yatan bir həqiqətdir.Anti-əks zərrəcikləri gündəlik həyatımızda ,kobud misalla desək ,cərəyanın müsbət-mənfisində, maqnitin şimal və cənub qütblərinin olmasında aşkarlayırıq.Müasir fiziklər Karl David Andersonun pozitronu kəşf etməsini fizika həqiqətləri baxımından dönüş nöqtəsi hesab edirlər.Bunun sayəsində də ,günümüzün ən böyük 5 fizikindən biri sayılan Dirak Antizərrəciklər həqiqətini tapa bilmişdir.Dirak belə deyirdi :bir kvant ixtiyari istiqamətdə məkan tutaraq bir spin qədər hərəkət etmiş olarsa ,əks istiqamətdə eyni məqsədli baqa bir kvant doğular.Yəni hər varlıq əks ekizi ilə birlikdə meydana gəlir. Belə  cütlərə  ən  yaxşı misallar,
Elektron  antizərrəciyi  - pozitron                                              
Proton  antizərrəciyi - antiproton
Neytron  antizərrəciyi - antineytron
Neytrino  anticərrəciyi - antineytrino
           İndi  isə  bu təməl  biliklərin işığı altında Yasin Surəsinin 36-cı ayəsini oxuyaq (Surə 36, Ayə36 )
    “O Sübhan ki,
Her şeyi cüt yaratmıştır;
Ərzin bitirdiklərindən,
Və nəfslərinizdən,
Və daha neçə bilmədiklərinizdən…”
Ayəni biraz daha da açmağa cəhd etsək , "  O Alllah Sübhandır ( Hər cür qeyddən xəbərardır ).Hər varlığı isə  cüt yaratmışdır. Bu cüt  yaranma hadisəsinə ayə üç yerdə izah  gətirir.
a)Ərzin  bitirdiklərindən  ,
b) Öz nəfslərinizdən ,
c) Daha neçə bilmədiklərinizdən cüt yaradılmışdır.
             Cüt  ( Ezvac )  sözü  latınca parite (antizərrəcik ) mənasındadır.Belə  ki ,ayənin ikinci maddəsi cüt anlayışına insanın özünü misal çəkməklə erkək-dişi əkc cinsləri olmasını vurğulayır.Ayə yalnız erkək-dişi mənasında  əks cütləri əhatə etmir.Çünki ayənin əvvəli   "Hər şeydən cüt  yaratdıq" deyə  başlayır və " Neçə bilmədiklərinizdən cüt (əks cütlər ) yaradılmışdır  "  deyə  məna dərinləşdirilir.
          Xüsusilə də ,"Ərzin bitirdiklərindən (gözlə  gördüyümüz,tamamlanmış ) başqa daha neçə cütlər yaratdıq " deyə  buyurulması və deyilənlərin " Neçə  bilmədikləriniz  "   ifadəsi ilə  vurgulanması , çox açıq və dəqiqliklə anticərrəcik  həqiqətini  bəyan  edir.
       "Ərz (maddə )dən çıxanlar ,ərzdəki cütlərdən başqa bilmədiyiniz neçə cütlər  yaratdıq " deyə  buyurulmsı antizərrəcik həqiqətinin bütün kainata aid olmasını bildirir;müasir  fizikadakı antizərrəcik qavramıda bu istiqamətdə öyrənilir.
            Ayədən aydın olur ki ,əks cüt-anti cərrəcik anlayışının bitkilərə aidiyyatı yoxdur.Olsa idi ,bunun üçün də ayrıca ifadə buyurulardı.Bu halda ayə anticərrəcik anlayışına tam emi izah verir. Belə ki ,biz ayədə əks cütlərin üç cür qruplaşmasını görürük.
a ) Nəfslərinizdəki   cütlər - bu  hökm canlılara aid olan əks cütlər mənasındadır (xeyir-şər , yaxşı -pis...)
b ) Ərzdəki gördüyünüz cütlər-bu hökm maddənin quruluşundakı bütün cütlər mənasındadır (ionlar , maqnitin əks qütbləri ..)
 c ) Bilmədiyiniz və ərzə aid olmayan cütlər-bu hökm  bəlkə də ,  bu gün üçün bildiyimiz qədəriylə
1-kvantın cüt istiqamətdə spin əlaqəsi ,
2-Enejinin sorulub-buraxılması  ,yəni  fəzanın ənginliklərində Quasar və  Black holes hadisələri ,
3-Cazibə qüvvəsi  və ona  qarşı əks olan Jiroskopik dönmə qüvvəsi ola bilər.
     Kərimə ayəsinin hikmətləri əlbəttdə ki ,yalnız bunlar deyidir.

2. Quranda Gravitasiya  qüvvəsi  və  Mərkəzdənqaçma  hərəkəti  

          Bildiyimiz kimi kainatdakı bütün maddi varlıqlar özlərinə məxsuscazibə hesabına "ayaqda " durur.Əks  halda kainatdakı bütün  maddələr bir-birinə yapışar ,vahid cisim halına gələrdi.Maddi kainatın tarazılığı  mərkəzdənqaçma  hərəkətinin - itələmə  gücünün hesabına təmin olunur.Məhz bu səbəbdən də bütün  maddi varlıqlar sonu  bilinməyən bir fırlanma-dönmə hərəkətini icra etməkdədirlər.
Elektron nüvənin  ətrafında , Ay Yerin ətrafında ,Yer  Günəşin ətrafında  ,Günəş Süd Yolu  ətrafında  aramsız olaraq dönür,beləcə Cazibəyə qarşı çıxaraq mövcudluğunu davam etdirir.
           Əgər cazibə olmasaydı hərəkətdə olan cisim kainatın dərinliklərinə ihərəkət edərək yox olardı.Mərkəzdənqaçma -  dəf etmə gücü olmasaydı ,hərəkət edən cisim sonda bir başqa kütləyə yapışaraq yox olardı.
Günümüzə  qədər Gravitasiya -cazibə heç də tam olaraq izah olunmamışdır.
Quran cazibə qüvvəsinə mərkəzdənqaçma - dəf etmə gücünü ziddi mənasına gələn bir baxış vermişdir.Bundan gözəl  fiziki anlayış ola bilməz.
  İndi  isə  bu təməl  biliklərin işığı altında Təkvir Surəsinin 15-ci ayəsini oxuyaq (Surə 81, Ayə 15 )
            " Fəla uksimu bi’l Hunnəs "
Daha nələr, Hunnəsdən də yaxşı işarə nümunə ola bilməz və ya Hunnəsdən önəmli misal ola bilməz .
Hunnəsin iki mənası var.Hərəkət mənasında-tərsinə hərəkət edərək içinə büzülmə (daxilinə yığılma )anlamını verir. Belə ki ,bu ayədən sonrakı ayə çox aşkar olaraq axıcı bir orbital hərəkətdən bəhs edir.
           " Əl cəvrail Kunnəs " 
Kunnəsin mənası bir hərəkətin məqsədi ,güzərgahı ,istiqaməti , yolu ,orbiti deməkdir.Ayə tam mənası ilə mərkəzdənqaçma qüvvəsinin gücünü özündə ehtiva edir.
          Burada  və Quranda tez-tez  "Kasəm " sözünə rast gəlinir. Başqa dillərdə bəzən tərcüməsi olmayan bu söz ərəb dilində and mənasındadır; ərəb ədəbiyyatında bu sözü xüsusilə şahid  və dəlil mənasında işlədirlər (Allah şahid olsun ki ,..) Allah bir əmri  verərkən ulduzların , Günəşin nizamını dəlil göstərmək ,bu həqiqətləri vurğulamaq üçün kasəm sözüylə başlayır.
Bu ayədə də Allah ,surə içində qiyaməti anladarkən kainatdakı ən önəmli fizika qanununu misal olaraq şahid-dəlil göstərir. Yəni , məhşər necə ola bilər ki ? sualına təbii bir cavab olaraq maddi kainatın ən böyük fizika qanununu (Ümumdünya cazibə Qanunu ) misal göstərir:" Cazibəyə (qravitasiya ) və  mərkəzdənqaçma hərəkətinin dəf etmə gücü  həqiqətinə kasəm edrəm "  deyə buyurur.
             "Fəla uksimu " ilə sıx işlədilən Kasəm deyimləri çox böyük miqyaslı həqiqətlər üçün istifadə olunur. Ayənin belə başlaması göstərilən misalın kainatdakı ən mühüm hadisələrdən biri olduğunu göstərir. Günümüzdə Fizika elmi bu sirri eyni ilə qəbul edir.Bəli ,ayədə beş kəlmə içində bildirilən bu mühüm fizika qanununun incəliklərini elə bu beş kəlmənin içində tapmaq mümkündür :
a) Kainat tarazlığını təmin edən iki mühüm məqam-qravitasiya və mərkəzdənqaçma  hərəkətidir;
b) Cazibə həqiqətini qavramaq mümkün deyildir.Ayədə öncə tamamilə bilinməz olan Hunnəsi zikr ederek ,sonra mərkəzdənqaçma  hərəkətinin tərs qavramı olan qravitasiyaya önəm verməmizi söyləməkdədir; 
c) Müasir dövrdə bütün fizika elmi laboratoriyaları qravitasiya sirrini aşkarlamaq niyyətindədir. Halbuki ,Quran bu sualın cavabını 15 əsr əvvəl vermişdir.
               Hunnəs : öz içinə əks bir   hərəkətlə dönən qüdrətdir.Beləcə , əziz oxucum ,Quranın ən önəmli möcüzəvi hikmətlərindən biri cildlərlə kitabların ifadə edə bilməyəcəyi həqiqətləri öz sistemi içində bir neçə kəlmə ilə izah edə bilməsidir. Quranın ilahi kitab olmasındakı hikmət beləcə aşkardır:
                Surə 81 -ayə16-dakı  Əl cəvrail kəməsi burada istinad nöqtəsidir.Belə ki ,Əl cəvrail mütləq şəkildə bəlli bir güzərgahla-trayektoriya ilə tıkrarlanan hərəkəti təmsil edir. Kunnəs isə bu hərəkəti aparicısı-idarə edənidir və konkret olaraq  mərkəzdənqaçma hərəkətini təmsil edir.15-ci ayədəki  Hunnəs kəlməsi Əl cəvrail kəlməsinə inadən hərəkətin tərsi ,öz içinə doğru tərsinə hərəkət deməkdir ki,bu da tam mənası ilə qravitasiyanı göstərir.Fəla uksimu bil Hunnəs ,Əlcəvrail Kunnəs - Ümumdünya Cazibə Qanununu tam anlamı ilə bu möhtəşəm iki kəlmədə gizlidir.
                 
3.Black holes-Qara dəliklər hadisəsi və Quran
         Maddə kainatın ən böyük sirridir deyərək ,  Əl Vaqiə surəsinin 75-ci ayəsini  ( Surə.56-Ayə.75) oxuyaq.
" Fəla  uksimu  bi  məvaki innucum "...Gördüyünüz kimi Allah yenə böyük bir kainat sirrini göstərməkdədir. Tərcümədə "Qeyb olmuş ,yox olmuş ulduzların mövqeyinə kasem (and ,şahid .dəlil ) edirəm " və ayə çox qəribə-maraqlı bir cümlə ilə devam edir; "Və innəhu ləkasəmun ləv Taləmune azim " Tərcümədə  " ah bir bilsəniz ! Bu kasəm ,necə əzim ,necə əzəmətli bir Kasəmdir " Ayənin daxil olduğu surə ,müthiş,vahiməli  hadisə mənasını  verən Vaqiədır.
              Ən adlı-sanlı fiziklərdən soruşsanız ki ,müasir fizikanın ən aktual  problemləri nədir ? Veriləcək cavabların əvvəlində mütləq Qara dəlik-Black- holes  (yəni qeyb olmuş ,yox olmuş  ulduzların vəziyyəti ) cavabı olacaq.Qurandakı bu ağıl almaz möcüzəyi görə bilmirsiniz ?
               İndi isə bir ulduzun ölüb ,qeyb oma probleminə fizika elminin ən yeni açılışlarının işığı altında baxmağa çalışaq. Bir ulduz  necə ölər ? Günümüzdə fiziklər və astrofiziklər bir çox məsələlərin çözümünə çatmışdır.Bir ulduzun enerjisinn tükəndiyi vaxt ,əvvələ molekulları hərəkət halını itirir və üst-üstə yığılır ,eləcə ulduz büzülür ,kiçilir.Bir müddət sonra daelektonlar nüvənin mərkəzinə düşür.Beləcə ,ulduz atom nüvələrinin yığını vəziyyətinə gəlir.Belə ulduz milyonlarca dəfə kiçilmiş olsada cazibəsi dəyişmir.Elektonların nüvə mərkəzinə düşməsi səbəbindən nüvədən kvantlar ,işıq dalğaları şüalanır; bu şüalanma ritmikdir ,sanki nəbz kimi atır. Bu ölü ulduzların "qəlbindəki son döyüntülərdir" ki ,0.01-0.02 saniyəlik fasilələrlə buraxılan bu şüalar nəbz kimi görüntü verdiyindən bunlara pulsar deyirlər.Günəşimiz kimi olduqca kiçik sayılan bir ulduzun ölüm aqibəti budur.Əgər ulduz daha böyükdürsə büzüldüyü zaman meydana gələn neytron yığınındakı qravitasiya elə şiddətli olar ki ,bütün neytronlar qopar,şiddətli bir cazibə yığını təşkil edər.Bu anda maddi görüntü həm kvant olaraq , həm nüvə  olaraq yox olmuş ,kainatda sanki bir dəlik  (Black-holes ) qalır.Bu nöqtəyə rus elm adamları Ulduz yeri , amerikalı elm adamları Qara dəlik adını vermişlər.Bəs bu dəliyi necə müşahidə edilblər ? İlk dəfə bu dəliyin mövcudluğuna yanından keçən hər cismi yox edən ,hər şeyi udan xüsusiyyəti ilə müşahidə ediblər ;Boston Universitetinin professoru Reimeo Rovni müşahidə edib və Jon Viller də qara dəlik adını verib.Bu hadisə fiziki mənada bir qravitasiya şokudur (Gravitasyon kollaps ). Albert Eynşteynin tələbələrindən olan Auben Heimer və Şneyder kainatdakı  tarazlıq iki qarşılıqlı hadisəyə bağlıdır:Termonuklear genişlənmə  və Qara dəliklər.Qara dəliklərin yaxın əhatəsindən keçən hər maddi varlıq ,ulduz .şüa yox olmaqda .ağıl almaz cazibə tərəfindən udulmaqdadır.Bu nöqtə yaxınlığında zaman sürətlənir ,sonra cisim udulub yox olur.
           Budur ,müthiş-vahiməli hadisə adını daşıyan Əl Vaqiə surəsi içində 75-ci ayə Qara dəlik həqiqətini misal göstərərək (kasəm edərək ) məhşər gününü-qiyaməti göstərmiş olur: "Yox olmuş ulduzların yerinə and verirəm. Ah bir bilsəniz nə əzəmətli bir anddır( bir şahiddir ).Quranın bu qədər aşkar möcüzəsi qarşısında hər kəsin bütün vəsvəsələrdən ayrılıb ona tapınması qaçınılmazdır.
                  Yox olmuş ulduzların yeri-qara dəliklər mövzusunda məhşur fiziklərin çox maraqlı təxminləri vardır.Bəzilərinin fikrinə görə "Bu dəliklər maddi varlıqları şiddətlə udaraq kainatın  dərinliklərinə atır" ; Bir qisminin fikrinə görə isə "Bu dəliklərin hüzuruna gələn maddi varlıqlar başqa bir  fəza .zaman .məkan ölçülərinə düşərək  maddədə olmaqdan da əlavə xüsusiyyətlər qazanırlar ". Bu son fikir Quranda da əmr olaraq buyurulmuş bəzi aləmlər həqiqətinə yaxın fikirdir.
                   Əl Vaqiə surəsi içindəki 75-ci ayənin daşıdığı digər hikmətlərə nəzər salaq :
a)"Qiyamətdə sizi eyni ilə ulduz yerinin (Qara dəlik ) ağıl almaz sirri kimi bir məkana  göndərəcəm" deyilir
b)"Ölüm fikirləşdiyiniz kimi bir yox olma deyil ;yox olmuş kimi görünən bir ulduz yerində (Qara dəlikdə ) belə hikmətlər dolu başqa bir həyat sirri var.Siz də öldüyünüzü fikirləşdiyinizdə daha güclü bir yaşayışa rast gələcəksiniz"
c)Xilqətin ,yaradılışın önəmli bir sirri hadisələrin başladığı nöqtədən geri dönmə hikmətidir.
                   Cənabi Haqq bu ayədə "Ah bir bilsəniz ,o nə böyük bir Kasəmdir (Şahiddir ) " deyərkən ,məhz xilqətin bu böyük qanununa işarə etmişdir.  Bəli ,bu ayə həqiqətən də kainatın ən bilinməz sirlərindən birini aşkar bir möcüzə sirri içində bəyan etmişdir. Məhşərdə məkanlardan məkanlara keçərkən ,bu ayənin sirrini hərkəs şəxsən yaşayaraq öyrənəcəkdir.
4.Zaman anlayışı , Tachyon zərrəciyi  (işıqdan sürətli)   və Quran  


        Albert Eynşteyn  fizikaya zaman həqiqətini maraqlı olduğu qədər də qəribə olan nisbilik anlayışı ilə bərabər  gətirdi:bununla da, elm adamlarının kainata sonsuz ölçülərdə baxış müstəvisini təmin etmiş oldu. Ancaq o .maddə quruluşu ilə məşğul olan elm adamlarının elmi tənqidlərindən yaxa qurtara bilmirdi .Qəribə fikirləri ilə o ,sürət və maddənin kütləsi arasında əlaqə axtarırdı.Əgər, Dirac və Heyzenberq kimi böyük fiziklərin müdaxiləsi olmasa idi ,işlər çətinə düşəcəkdi.  Kütlə-sürət və zaman arasında bir əlaqə olmalıdır. Kütlə anlayışı olduqca bir cismi sürəti 299792458 m / san - dən çox ola bilməz .Bir şox hesablamalarda işıq sürətinin bu qiyməti keçərli olsa da ,kainat miqyslı ölçmələrdə bu cür yaxınlaşmada xətalar olurdu . Belə ki ,Kolombiyalı prof.Gerard   Feinberq və Syrinxof kainatdan  nümunələr verməyə çalışdı; sürətin bu qiymətinin bir neçə qatı qədər qiymətinə çatma imkanını fizikaya gətirdilər.Kosmik çalışmalar ,enerjisi tükənmiş kütlələr ,kütləsi bitib-enerjisi hesablanmış vəs hər uyğun hadisə qarşısında Syrinxof şüası və Tachyon ( işıqdan sürətli )adı verilmiş,sürəti 2-10c (c-işığın vakuumdakı sürətidir ) qədər olan şüaların mövcud olduğu qəbul edilir.Bu halda enerji asılılığının əsas şərti uyğun olaraq , çox sürətli cisimlər sürətini 2-10c yə qədər artırmış olduğu halda məhz bu şüalar ilə genişlənmiş olurlar .Bu halda 1000-50.000 TL( t- dünyamızda zamanın axma miqdarı )hesablanır.Xüsusilə də kosmik cisimlərin yaşama müddətinin araşdırılması göstərir ki , kainatın müxtəlif yerlərində zamanın axma sürəti fərqlidir.Bütün bulardan çıxan nəticə budur :
1) Kainatın müxtəlif yerlərində zamanın axma sürəti fərqlidir;
2) Sürəti işıq sürətindən böyük olan ( c ) şüalar görünmür və müşahidə olunmur (tachyon şüası ).
3 )Bir tachyon kütlə qazanarsa ,sürəti işıq sürətindən aşağı qiymətlərə düşər və görünən hala gələr ; 
4 )Tachyonlar ətrafındakı zaman genişlənmiş,təsiri isə fərqlidir;
5 )Tachyonlar görülə bilən halı alarsa ,yəni sürəti azalarsa ,kiçik bir nöqtə halınan böyük məkan tutan bir vəziyyətə gələr;
6 )Tachyonlar və bənzər varlıqlar kainatın bir məkana keçidində sonsuz yaxınlaşmatəmin edir.Sanki ,zamanın təsiri altına düşür(zaman zaman genişlənmiş ,sürətləri minlərcə dəfə işıq sürətinə dəyişmişdir ).
              Görəsən Quran Tachyonlar haqqında bizə nə bilgilər verir ? İndi  isə  bu təməl  biliklərin işığı altında 32 -ci Surənin 5-ci ayəsini oxuyaq: 
             " Göydən yerə qədər hər işi O tədbir edər , sonrasizin saydığınız hesabla min il edən bir gündə yenə Ona yüksələr " 
Növbəti 70-ci surənin 4-cü ayəsini oxuyaq :
"Mələklər və Ruh (oraya )  miqdarı (Yerdəki  bir il qədər )əlli min il olan bir gündə yüsəlib çıxar"
Bu ayələr bizə hansı bilikləri verir ?
1 )Yerdən kənar ölçülərdə zaman genişlənir,yəni başqa məna ilə bizim məkanımızdakı şiddətli təsiri zəifləyir.
2) Xüsusilə ikinci oxuduğumuz ayədə: Mələk və ruhların qorxunc bir sürətə sahib olduqları ,bu varlıqların sürəti maddənin maksimum sürətindən  CN = C X 180000002‘ qədər çoxdur.
3) Maddədən kənar varlıqlar .bu ağıl almaz sürətləri ilə maddi aləmə gələrlərsə (Cəbrayılın  peyğəmbərimizə gəlişi ),ya çox böyük cisimli varlıq olar ,ya da başqa məkandan bizə bir şüalanma  kimi gələr .
4)Kainatda elə fərqli məkanlar var ki ,burada qravitasiyanın təsiri zaman koordinatı ilə əlaqəli deyildir;sürət sonsuza yaxındır,maddə ilə maddə ölçülərindən kənar maddiyat arasındakı fərq həm də sürətlə əlaqəlidir.Sürətin Tachyonlarda olduğu kimi bəlli qiymət həddini keçdikdən sonra   yavaş-yavaş zamandan asılılığı zəifləyir.Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ,ayədə beləcə  də deyilir : "sizin zaman miqdarınızla 50 min il " şəklində buyurulur .Burada ayə açıq şəkildə məsafələrə qarşı sürətin böyük qiymətlərinə işarə edir ki ,bu tam olaraq bu günkü sürət və məkan anlayışına uyğun gəlir.
5 ) Əslində varlıqlar anlayışı geniş bir fiziki sistemdir.Bizim müşahidə etdiyimiz maddiyat isə sürətin müəyyən qiymət həddinin və zamanın təsirilə var olan xüsusi bir məkandır.
6 )İnsan  ruh xüsusiyyətləri ilə sonsuz sürət halına keçid edə bilər .
7)Kainatdakı ixtiyari bir varlıq sürətini azaldaraq -itirərək maddi kainata keçid edə bilər.
        Bəlli olur ki , 15 əsr əvvəl ,zaman və onun təsirləri mövzusunda heç bir elmi müzakirələrin olmadığı dövrdə  bu iki ayə  müasir fizikanın maddə və maddədən kənar  mövzusunda bütün həqiqətləri dilə gətirmişdir.Xüsusilə , zamanla  məkanın qarşılıqlı təsiri və sürət məsələsinə ayədə aydılıq gətirilir ki,müasir fizika da maddə qavramına bu şəkildə kompleks yanaşmaqdadır.Bu ayə bir çox  insanlar üçün maraqlı sual olan "Əzrailin eyni anda dünyanın müxtəlif yerlərinə keçid etmə "məsələsini çox gözəl açıqlayır.Qara dəliklərdə maddənin yox olması-udulması da sürət dəyişmələrindən irəli gəlir. 
         Maddə ,bəlli bir enerjinin 3 ölçü fəza  və zaman təsiri içində çox dar bir kanal seçməsindən irəli gəlir.Bu kvant kanallarında sürət Lorens düsturundakı 300.000 km / san limitini aşır.Qara dəliklər və ya bir başqa güclü Qravitasiya (Cazibə ) onları bu dar kanal asılılığından azad edir.Beləcə maddə ,fərqli  məkanlarda (fəza ) fərqli sürətlər qazanmaqla yeni maddiyata dönə bilər .
         Ruh və mələklərin sərhədsiz sürəti isə onlara başqa kainatlara sərbəst keçidi təmin edir.Elm adamları Syrinxof və Feinberqin axtardığı çılğın sürətli şüalar (işıqdan sürətli Tachyon şüaları )  bir anlamı ilə mələklərin xüsusiyyətidir. Quranın zamanın bu xüsusiyyətləri ilə əlaqəli ayəsi ,həm də zamanın təsirilə  ağıl almaz sürətlərə malik mələklərdən söz etməsi ,aşkar şəkildə zaman-sürət  və varlıqların sistemi  arasındakı fiziki əlaqəni  bəyan edir.
             Müasir fizikanın ən gözlənilməz icadları və kəşfləri belə, qüsursuz və əskiksiz olaraq müqəddəs Quranda buyurulmuşdur.Təbii ki ,bizdən sonra da neçə-neçə hikmətlər aşkarlanaraq öyrəniləcəkdir.

Araşdırdı , topladı və  tərcümə etdi :      Aliyə Əhmədova
Xüsusi olaraq                                          asanfizika.blogspot.com   üçün

Комментариев нет: