FİZİKA TƏCRÜBƏ ANİMASİYALARI


            Волны на поверхности жидкости.                                                                                         Интерференция волн на поверхности жидкости.

Maye səthində eninə və uzununa                                                                   Mayenin səthində dalğaların
         dalğaların yayılması                                                                                          interferensiyası

         Отражение ударных волн.                                                                                         Возможные типы колебаний атомов в кристалле.

Zərbə dalğasının əks olunması                                                                Kristal atomlarının tarazlıq nöqtəsi
                                                                                                                    ətrafında mümkün rəqsi

          Генерация акустической волны громкоговорителем.                                                                                      Эффект Доплера в акустике.

Ucadanışanda səs dalğalarının                                                                          Akustikada Dopler effekti                            
       generasiyası


    Разложение сигналов в ряд Фурье.                                                                                 Ударные волны и эффект Доплера.                         

Furye sırasında siqnalların                                                                          Zərbə dalğası və Dopler effekti
             ötürülməsi.  

            Распространение линейно поляризованной электромагнитной волны.                                                                                Магнитные явления в ферромагнетиках: магнитострикция, гистерезис, вращение доменов и движение Блоховской стенки.

Xətti polyarlaşmış qaçan elektromaqnit                                                      Ferromaqnitlərin maqnitləşmə
dalğalarının yayılması E və B vektorları                                                                 xüsusiyyətləri
     qaşılıqlı perpendkulyardır.


               Дифференциальное сечения рассеяния. Формула Резерфорда                                                                              Движение заряженных частиц в скрещенном электрическом и магнитном поле

         Rezerford təcrübəsi                                                               Kəsişən  elektrik və maqnit sahələrində
alfa zərrəciklərin metal lövhənin                                                                  yüklü zərrəciklərin hərəkəti
      atomlarından səpilməsi

Электромагнитный метод разделения изотопов.                                                                                       Каналирование электронов и позитронов в кристаллах.

Elektromaqnit üsulla izotopların                                                        Eiektron və pozitronların kristallarda
       ayrıd olunması                                                                                              kanallaşdırılması


        Движение электронов в электронно-лучевой трубке осциллографа.                                                                                      Эксперимент Роберта Милликена, в котором был измерен заряд электрона.                                        

Elektron-şüa borusunda                                                                             Robert Milliggen təcrübəsi
elektronların hərəkəti.

       Хаотическое движение миниатюрной частицы, подвешенной в жидкости или газе (Броуновское движение).                                      Распределение Больцмана. Движение молекул газа в гравитационном поле.                           Сжатие и расширение адиабатически изолированного газа сопровождается его нагреванием и охлаждением. Скорость движения молекул при адиабатическом сжатии газа увеличивается, а при расширении - уменьшается.

        Broun hərəkəti                                          Bolsman paylanması                        Adiobatik izolə olunmuş
maye və qazda asılı zərrəciyin                       Qravitasiya sahəsində qaz               qazın sıxılma vəgenişlənməsi
        xaotik hərəkəti.                                        molekullarının hərəkəti.                    qızma və soyuma ilə
                                                                                                                                          müşayət olunur         Тепловые колебания осциллятора. Демонстрация теоремы о равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы.                                  Распределение Максвелла. Доска Гальтона.                           Разделение изотопов методом изотермической эффузии.           

   Osillyatorun temperatur                            Maksvel paylanması           İzotermik effuziya iə izotopların
         dəyişməsi kT/2                                       Halton lövhəsi                      ayrılması.Yüngül izotoplar qabın
                                                                                                                          sağ hissəsinə daha tez keçir


                                                               Формирование молний как электрического разряда между отрицательно заряженными тучами и положительно заряженной поверхностью Земли.

      Mənfi yüklənmiş buludlarla müsbət yüklənmiş Yer   arasında ildırımın elektrik yüklənməsi kimi formalaşır                                              
     
Вынужденная прецессия гироскопа                                  Пассивное и активное гашение вибраций                                           Центральные и нецентральные столкновения шаров. Закон сохранения энергии и импульса.

Qiroskopun məcburi                     Yay və amartizatorlarda                           Enerji və impulsun saxlanması
        hərəkəti                                  vibrasiyanın söndürülməsi .                                        qanunu


Баллистический маятник.                             Связанные маятники.                                      Эксперимент Генри Кавендиша по определению гравитационной постоянной.           

     Ballastik rəqqas.                         Birləşmiş rəqqaslar.                                         Burulma tərəzisi
 amplituduna əsasən               Enerji bir rəqqasdan digərinə                       Henri Kevendişin Cazibə sabitini
 güllənin sürəti tapılır                         və əksinə ötürülür.                        və Yerin kütləsini təyin etdiyi təcrübə

Опыты Галилея с падающими телами.                                 Солнечные часы.                                        Скатывание тел с наклонной плоскости.

Qaliley təcrübəsi                               Günəş saatı                                    Mail müstəvidə cismin hərəkəti


Волоконно-оптический атомный силовой микроскоп.                                 Искажение изображения в собирающей линзе (дисторсия).                                    Спектр света.

optik atom güclü                              Toplayıcı linzada                 Yunq-Hemhols  nəzəriyyəsinə görə 3 rəngin
  mikroskop                                     təsvirin görüntüsü                     kəsişməsi ağ ləkə kimi müşahidə olunurФормулы Френеля.                                 Линейная и круговая поляризация света.                               Дисперсия света на стеклянной призме.

iki mühit sərhəddində                      İşığın xətti və dairəvi                              İşığın şüşə prizmadan
işığın əks olunma və sınması                  polyarlaşması                                        dispersiyası


Волоконно-оптический интерферометр Фабри-Перо, образованный торцом волокна и внешним зеркалом.                            Рубиновый лазер.                               Дифракция Фраунгофера на одной и двух щелях.

   Fabri-Pero                                          Rubin lazeri                                     Fraunhofer difraksiyası
 interferometri      
                                  

Комментариев нет: