>

Bəzi Düsturlar

                                                               


  Bunları  yadda saxla..
 Düzxətli bərabərsürətli hərəkət                 x = x + v 0 t                                                           v=s / t
    Təcil                                                        a=v -0    / t
Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət

Nyutonun II qanunu                          
x = x 0 + v 0 t +1/2 at2  

F=ma  
V = Vo + at

Sürtünmə qüvvəsiFsür = μ Ν=μmgμ-sürtünmə əmsalı
Mərkəzəqaçma qüvvəsi
İmpils
Fmər.qaç = ma = mv2 /r
P=mv
amər.qaç= v2 /r
Qüvvə impulsuΔP = F Δt Ft=mv-m v 0
Mexaniki iş.GücA = F ScosaN = A / t
Tam enerjiET = Ek + EpE = mc2
Elastiki qüvvə
Kinetik enerji
Potesial enerji

Fel = -kx
Ek=mv2 /2=pv/2
Ep=mgh
Ep=kx2/2=Fx/2  
k-sərtlik əmsalı

Ep-qavitasiya sahəsində,
Ep-deformasiya olunmuş
yayın potensialenerjisi
Təzyiq
Arximed qüvvəsi
P= F / S
Farx=Psıx.maye= ρVg

Cərəyan şiddəti,müqavimətI = q / tR = ρl/S
Naqillərin birləşdirilməsiRard = R1 + R2 1/ Rpar1/ R1 +1/ R2
Sabit cərəyanın işi,gücüA=qU=İUtP=A / t=İU
Faradeyin I qanunu
Amper qüvvəsi
Lorens qüvvəsi
m=kq=m=kİt
F=İlBsina
F=qvBsina

ThermodinamikaQ = mc Δ T Q = mL
Elektomaqnit dağasının sürətiv= c/ n
Linzanın optik qüvvəsiD=1 / F
Fotoeffekt üçün Eynşteyn tənliyihv=A+Ek max

   Yaddaşında  qoşa saxla..

F = maF = qEOxşar düsturlar
F = KG m1 m2 r2 )F = k q1 q2 r2 )
V = IRP = IV
vor = Δ sΔ taorΔ v / Δ t
V = λ vE = hv(v= 1/T)
Ek = 1/2 mv2Ep = mgh(kin, pot E)
Ρ = F / SΔ Ρ = ρgΔh(təzyiq Ρ)


ρ = m / VFA = Vρg = mg(Arximed qüvvəsi)

 Atom Fizikasından...

1) alfa (α) zərrəcik = 2He4 (helium nüvəsidir);
2) betta (β)zərrəcik = -1e0 (elektrondur);
3)  pozitron +1e0 (kütləsi elektronla eyni,işarəsi əksdir);
4) qamma (γ) şüa =  kütləsiz,yüksüz,Yalnız elektromaqnit enerjisi var;
Kütlə ədədi                                               A=Z+N

Kütlə deffekti                                          ΔM=Zmp +Nmn -Mnüvə

Отправить комментарий