>

Bir qədər Kvant fizikası haqqında

      Məlumatı olmayan insan kvant fizikası termininə bir qədər ehtiyyatla yanaşır.Əslində isə bu qəliz bir termin deyil.Kvant fizikası  sadəcə olaraq,elementar zərrəcikləri  və onların qarşılıqlı təsirini öyrənir.
     Əslində  kainatda hər bir şey  bu  iki əsas kateqoriyadan birinə aiddir:
 *Leptonlar
 *Kvarklar
    Elementar zərrəciklərin bu  nəzəriyyəsini Standart Model adlandırırlar.Qeyd edim ki ,hər zərrəciyin antizərrəciyi də vardır.Elmi -fantastik görünsədə,uyguluq çox sadədir.Zərrəciklər xüsusi  spinə,antizərrəcikləri isə uyğun olaraq əks spinə malikdirlər.
 Cədvəl adını  Enriko Fermidən almış fermionlar kateqoriyasına
aid olan zərrəcikləri əks etdirir.Fermionlar Pauli prinsipinə
tabedir,yəni bir kvat halını tutan iki fermion ola bilməz.
                                     Bozoların işarəsi,kütləsi ,yükü
Fermionlardan fərqli olaraq,iki bozon bir kvant halında ola bilər Bozonlar qüvvə daşıyıcılarıdır,yəni onlar da fotonlar kimi enerji daşıyıcılarıdır.
     Qüvvədən söz açılmışkən, qeyd  edim ki, 4  fundamental qüvvə  vardır:
*Cazibə qüvvəsi
*Elektromaqnit  qüvvəsi
*Güclü (Nüvə) qüvvə
*Zəif qüvvə
                                   
Güclü qüvvə atm nüvəsini saxlayan,var edən qüvvədir.Elektromaqnit və zəif qüvvələr birlikdə"elektrozəif" qüvvədir.Cazibə sahəsinin  zərrəciyi adlandırılan qravitonu hələ də görən olmayıb.
                                       

Şəkildən də göründüyü  kimi  bu nüvədə 2  proton (u u d kvarklı)  və 2 neytron (d d u kvarklı ) var.Onlar güclü qüvvənin hesabına biryerdə nüvəni yaradırlar.Elekton  isə özlüyündə bir elementar zərrəcikdir.Aşağıdakı təsvirdən isə özünüz ətraflı məlumat axtarışı edə bilərsiniz Bunu sizin öhdənizə buraxıram.

                                        
                  
Отправить комментарий