>

ÜMUMİ TEST

1.    Сismin koordinatının zamandan asılılıq tənliyi x=-5+4t+t2 şəklindədir.İlk 5 san ərzində cismin orta sürəti nə qədərdir ?

           7 m/san    10 m/san    9 m /san   11 m/san

2.    Cisim Yer səthində 64N qüvvə ilə cəzb olunur.O Yer səthindən 3R məsafədə hansı qüvvə ilə cəb olunar ?

           4 N    
           32 N
           8N
           16N

3.    Yerinin ikinci süni peykinin sakini olan Layka ,raketin a=5g təcili qalxdığı zaman nə qədər əlavə yüklənməyə məruz qalmışdır ?

        10          6           2          5

4.    Yer səthindən 2R qədər uzaqlaşdıqda cismin potensial enerjisi necə             dəyişir ? 

          3 dəfə azalar
          3 dəfə artar
           dəyişməz

5.    İmpuls momentinin saxlanma qanunu nə ilə əlaqədardır ?

            fəzanın bircinsliyi

            zamanın bircinsliyi

             Qalileyin nisbilik prinsipi  
   
             fəzanın izotropluğu

6.    Kütləsi  m=0,5kq olan yükü sərtliyi nə qədər  olan yaydan asmaq lazımdır     ki, onun rəqsinin periodu uzunluğu l=0,5 m olan ipdən asdıqda alınan                     riyazi rəqqasın perioduna bərabər olsun (g=10 m/san2 )? 

          100N/m

          50N/m

          25N/m

          10 N/m

7.    Harmonik rəqs edən maddi nöqtənin sürətinin maksimal qiyməti Vmax-       dır.Maddi nüqtənin kinetik enerjisi  potensial enerjiyə bərabər olduğu                     nöqtədə sürətini tapın.

       Vmax/2

       V2max/3

      V2max/2   

      2Vmax

8.    Müşahidəçidən 7km məsafədə ildırım çaxarsa neçə saniyədən sonra göy     gurultusunu eşidər ? Səsin havada yayılma sürəti 350m/san-dir.

        5san             20 san                   15san                      25san

9.    Səthinin sahəsini 3 dəfə artırdıqda təzyiqin dəyişməməsi üçün təzyiq           qüvvəsini 150 N artırdılar.Əvvəldən səthə təsir edən qüvvə nə qədər                       olmuşdur ?

         75 N            150 N                        50 N                         300 N

10. Həcmi 200 sm2 , kütləsi 150 qr olancisim sixlığı 3 q/sm3 olan mayedə            üzür.Cismin mayeyə batan hissəsinin həcmini hesablayın.

                      
         100 sm3     120 sm3               50 sm3                       200sm3 

Отправить комментарий