>

ELEKTRİK YÜKÜ NƏDİR ?


  Электронов вокруг атомаAtom nədir ? Bilirik ki,maddələr atomlardan təşkil olunub.Atom isə 3 müxtəlif komponentdən təşkil olunub  - elektron,proton və neytronlardan.Elektronlar rahatlıqla atomunu tərk edə bilir.Ancaq proton və neytron çox dayanıqlı olan nüvəni əmələ gətirirlər.
Adı halda atom elektrik yükü cəhətdən neytraldır, yəni müsbət yüklü protonların sayı mənfi yüklü elektronların sayına bərabərdir.Atom öz elektronunu itirəndə və ya kənardan elektron qazananda  onu ion adlandırırlar.


Repell и привлечьEElektrik  yükü nədir  ?Ətrafında eelektrik  sahəsi  olan obyektlər  elektrik  yükünə  malikdir.Yük elektrik sahəsi mənbəyidir.İki növ  elektrik yükü vardır :müsbət  və mənfi. .Şəkildən də göründüyü kimi eyni işarəli yüklər bir -birini dəf edir(itələyir),müxtəlif  işarəli  yüklər  isə bir- birini cəzb edir.Чистая обвинения
Yüklənmə nədir ?İki materialı bir -birinə yaxınlaşdırdıqda onlar arasında elektron keçidi baş  verir.Məsələn ,plastik çubuğu xəzə sürtdükdə elektronlar xəzdən plastik  çubuğahərəkət edəcəklər.Beləlikllə,plastik  çubuq  mənfi ,xəz isə müsbət yüklənmiş olacaq. 

Зарядка по индукции
(ELEKTROSKOP)
Yükləmə növləri hansılardır ?Mənfi yüklənmiş obyekti digər obyektə yaxınlaşdırdıqda , ikinci obyektin elektronlari birinci obyektdən  uzaqlaşacaq.  электронов второй объект будет отталкиваться от первого объекта.  Beləliklə,mənfi yüklər əldə edilmiş olacaq.Bu prosses induksiya ilə yülənmə adlanır. 
Зарядка от проводимости
Mənfi yüklənmiş  obyekt neytral  obyektə yaxınlaşdırıldıqda ,elktronlar hər iki obyektdə paylanır və hər iki obyekt mənfi yüklənir.Bu proses keçiricilik üsulu ilə yüklənmə adlanır.  Prinsipcə müsbət yüklü obyektlərdə də oxşar proseslər baş verir.(ELEKTROSKOP)

Отправить комментарий