>

SADƏ TƏTİL TAPŞIRIĞI -7-ci sinif1. Proton ,neytron və elektron nə əmələ gətirir ?

2."+"  yüklü hansı zzərrəciklər ola bilər?

3. Dənizdə  üzən  gəminin hərəkətini hansı  fiziki  kəmiyyətlərlə təsvir edərsən?

4. Stəkana  və vedrəyə  12 sm hündürlüyündə su tökülüb .Hansında hidrostatik   təzyiq   azdır ?   Nə üçün ?
5.Tərifi  tamamla:
Vahid sahəyə vahid qüvvənin göstərdiyi təsirə bərəbər olan........kəmiyyətə.......deyilir.
6. Düsturu  tamamla:
    Fsür=..mg  ; burada g-nədir ?

7. Sürətə (v)  aid bildiyin  bütün  düsturları yaz.
                        2
8. kq m/san       hansı fiziki kəmiyyətin  vahididir ?   

9.Düsturlardakı  səhvi  tap:

F=aVg    F=mgt   P=F/a     m=tV

10.Məişətimizdə hansı avadanlıqlar dairıvi 

hərəkət hesabına çalışır?

BİLİYİNİ   TƏKRARLA  MÖHKƏMLƏNDİR,-
   
Отправить комментарий