>

BLUM TAKSONOMİYASINDA İFADƏLƏR

                                           
Keçəcəyiniz dərsin , mövzunun proramını tutarkən ,planını hazırlayarkən  aşağıda təqdim edəcəyim taksonomiya ifadələri siyahısını əl altında saxlayın.  Bu ifadələr öyrədəcəyiniz mövzunun nə qədər anlaşılmış olduğunu  aydınlaşdırmağa yardımçı ola bilər.  

BİLİK
Ayrıd etmə , təsvir etmə , şəkil çəkmə,tapmaq,aşkarlama , qeyd etmə ,siyahı tutma , sadalama ,adlandırma , sitat gətirmə ,xatırlatma , ardıcıl olaraq ,siz deyin , yazın və s.  
DƏRK ETMƏ
 Yekulaşdırma , ümumiləşdirmə ,nümayış etdirmə , müzakirə etmə ,sonlandırma ,izah etmə , xəbərdar etmə . ayrıd etmə , illüstasiya yaratma ,əvvəlcədən təxmin etmə ,kateqoriyalaşdırma ,hesabat vermə  və s.
TƏTBİQ ETMƏ
 Dəyişikliyi tətbiq etmə ,komanda seçmə ,təyin etmə ,müsahibəni səhnələşdirmə , hazırlama , yartma ,seçim etmə , rollu oyun ,tamaşa ,ümumi tətbiq etmə ,qrafiki təsvir ,məsələ həlli  və s.
ANALİZ
Analizi xarakterizə etmə ,klassifikasiyalaşdırma ,müqayisə etmə ,ziddiyyət yaratma ,debat ,nəticə çıxarma ,diaqqram qurma,differensiallaşdırma ,fərqləndirmə ,araşdırma ,xüsusiləşdirmə  və s.
SİNTEZ 
 Yazmaq ,quraşdırmaq ,yaratmaq ,proyekt vermə , işləmlər ,inteqrasiya etmə ,kəşf etmə , hazırlama ,təşkil etmə ,yerinə yetirmə ,planlaşdırmaq ,istehsal etmə ,təklif etmə  və s.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Qiymət vermə ,təsdiq etmə ,seçmək ,tənqid etmə ,qərar vermə , özünü təsdiq etmə ,müdafiə etmə ,sübut etmə , kurs və s. 
Mənbə : ( www.teach-nology.com )
Отправить комментарий