>

FİZİKİ KƏMİYYƏTLƏRİN VAHİDLƏRİ

Bölmə
Kəmiyyət
Simvolu
Adı
Vahidi
Mexanika
kütlə
m, M
kiloqram
kq
yerdəyişmə
yol, məsafə,qüvvə qolu
Radius
difraksiya qəfəsinin
periodu
Ampltud
S
 l, d
R
d

A,Xm
metr
m
zaman,period,parçalanma
müddəti
t, 
saniyə
san
dönmə bucağı
radian
rad
cisim bucağı
steradian
sr
Sahə
S
-
m2
Həcm
V
-
m3
konsentrasiya
n
-
m-3
sıxlıq
-
kg/m3
sürət
v,c
-
m/san
bucaq sürəti
 
-
rad/san
impuls,qüvvə impulsu
p ,Ft
-
Nsan  , kg m/s
təzyiq,
P
Paskal
Pa
təcil
a
-
m/san2
qravitasiya sahəsinin
intensivliyi
g
-
N/m  , m/s2
Qüvvə
F
Nyuton
N=kg m / s2
Qüvvə momenti
M
-
N m
Impuls
p
-
N san , kq m  /san
Mexaniki iş
Enerji
İstilik miqdari
A
E
Q
Coul
C=N m
Güc
N , P
Vatt
VT=C /san
Çəki
P
Nyuton
N
Elektrik və Maqnetizm

Cərəyan
I
Amper
A
yük
Q, q, e
Kulon
Kl=A san
cərəyan sıxlığı
j
-
A / m2
yükün həcmi sıxlığı
-
Kl / m3
yükün səthi ssıxlığı
-
Kl/  /
elektrokimyəvi ekvivalent
k
-
kq / Kl
Electrik potensialı
Gərginlik
E. H.Q
U
volt
V=C/Kl
Electrik sahəsinin intensivliyi
E
-
N/ KL, V/m
xüsusi yük
q / m
-
Kl /kq
İntensivlik
İ
-
Vt / m2
müqavimət
R, r
Om
Om=U/A
xüsusi müqavimət
-
Om m
Tutum
C
Farad
F=C/U
xüsusi keçiricilik
-
(Om m)-1
Maqnit induksiya vektoru
B
Tesla
Tl
Manit seli
Veber
Vb=Tl m2=U san
Induktivlik
L
Henri
Hn=Vb/A
Maqnit momenti
pm
-
A m2
Polyarizasiya
P
-
 Kl/m2
Maqnitləşmə
I
-
A/m
Termodinamika
Temperatur
T
Kelvin
K
Maddə miqdarı
M
mol
mol
Təzyiq
P
paskal-
Pa
İstilik miqdarı
Q
coul
C
İstilik tutumu
Entropiya
C
S
-
C/K
xüsusi istilik tutumu
c
-
kg K
Molyar istilik
cm
-
C/(mol K)
energi sıxlığı
j
-
W/m2
Səthi gərilmə
-
N/m
mexaniki gərginlik
Yunq modolu
E
pascal
Pa=N/m2
Rəqslər və dalğalar

dalğa uzunluğu
-
m
dalğa sayı
k
-
m-1
tezlik
v
Hers
Hs
Enerji sıxlığı
-
 C /m3
şüalanma seli
Ф
-
C /m2
şüalanma selinin səth sıxlığı
I
-
C/ msan
tutum müqaviməti
induktiv müqavimət
Xc
XL
Om
Om=U / A 
Optika

Fokus məsafəsi
Cisim məsafəsi
Xəyal məsafəsi
difraksiya qəfəsinin periodu
F
d
f
d
metr
m
işıq şiddəti
I
kandella
kd
işıq seli
lümen
lm=kd m2
işıqlanma
E
luks
lk=lm/m2
linzanın böyütməsi
Q
-
adsız
optik qüvvə
D
dioptriya
1dptr =1m-1
Kvant Fizikası
xüsusi rabitə enerjisi
-
1 MeV/nuklon
Radioaktiv aktivlik
A
Bekkerel
Bk=san-1
Şüalanma dozası
D
Qrey
1Qr=C/kg